Cymru i elwa o fargen sector twristiaeth newydd

  • Y fargen gyntaf ar gyfer y sector twristiaeth yn paratoi Prydain ar gyfer 9 miliwn o ymweliadau ychwanegol y flwyddyn, gydag ymrwymiad i adeiladu 130,000 o ystafelloedd newydd mewn gwestai erbyn 2025
  • Lansio cynllun gwerth £250,000 i wella cysylltedd band eang mewn canolfannau cynhadledd ledled y DU
  • Hyb data twristiaeth newydd a fydd yn helpu busnesau i gael gwell dealltwriaeth o ymwelwyr tramor
  • Ffocws o’r newydd ar chwalu rhwystrau mynediad ar gyfer ymwelwyr ag anableddau

Heddiw (Dydd Gwener y 28ain o Fehefin), cyhoeddodd y Prif Weinidog y fargen gyntaf erioed ar gyfer y sector twristiaeth yn y DU, gan atgyfnerthu rôl ryngwladol y DU fel cyfrannwr allweddol i’r diwydiant.

Drwy greu Hyb Data Twristiaeth, bydd y fargen newydd yn chwyldroi’r ffordd mae data’n cael ei ddefnyddio gan y sector. Bydd yr hyb yn casglu data sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd gan ddangos y tueddiadau a’r gwariant diweddaraf, fel bod busnesau’n gallu targedu ymwelwyr o dramor yn well.

Mae’r fargen hefyd yn cynnwys cynllun gwerth £250,000 i wella cysylltedd band eang mewn canolfannau cynhadledd ledled y DU.

Y llynedd, ymwelodd tua 38 miliwn o bobl â’r DU, gan gyfrannu £23 biliwn i’r economi leol. Erbyn 2025, mae arbenigwyr yn amcangyfrif y bydd 9 miliwn yn ychwanegol yn ymweld â’r DU. Mae’r fargen newydd yn ymrwymo i adeiladu 130,000 o ystafelloedd ychwanegol mewn gwestai er mwyn ymateb i’r cynnydd hwn yn y galw am ehangu’r seilwaith.

Mae’r fargen hefyd yn amlinellu uchelgais y Llywodraeth i wneud y DU yn un o’r cyrchfannau mwyaf hygyrch ar gyfer ymwelwyr anabl, drwy wella cyfleusterau i bobl anabl a mynediad i gyrchfannau ledled y DU.

Mae twristiaeth yn fusnes pwysig yng Nghymru, a’n huchelgais yw y bydd yn parhau i gynnig cyflogaeth gynaliadwy ac yn cefnogi ein heconomi genedlaethol... Bydd y fargen hon yn golygu y bydd Cymru yn fwy hygyrch ac yn gwella’r amodau ar gyfer ymwelwyr domestig a rhyngwladol, fel y gallant fanteisio i’r eithaf ar ein golygfeydd ysblennydd a’n diwylliant Cymreig byd-enwog.

Meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns:

Image: Cyfarthfa Castle (Crown Copyright/Visit Wales)

Follow EU Today on Social media:

EUToday Correspondents

EUToday Correspondents

Our team of independent correspondents, based across Europe and beyond, are at the centre of geopolitical dynamics. We are united by our commitment to free and unbiased journalism, and our devotion to the concept of true and unfettered democracy. We take our job very seriously!

Related posts